BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Informacja publiczna

Prawo do informacji publicznej uregulowane jest ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

W celu uzyskania informacji publicznej dotyczącej Sądu Rejonowego w Olecku, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, należy złożyć wniosek na piśmie i przesłać go na adres Sądu, lub też przesłać taki wniosek drogą elektroniczną na adres e-mail olecko@olecko.sr.gov.pl

   

Termin udzielenia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych wypadkach, termin ten może zostać przedłużony, lecz na okres nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Informacja publiczna przetworzona:

Jeżeli wnioskowana informacja publiczna jest informacją publiczną przetworzoną wnioskodawca, na żądanie podmiotu zobowiązanego do jej udostępnienia, ma obowiązek wykazania w zakreślonym terminie, że uzyskanie tej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, pod rygorem wydania decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Sądu Rejonowego w Olecku. Od takiej decyzji służy odwołanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezesa Sądu Rejonowego w Olecku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostepnienie informacji publicznej

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2019-11-12 08:57
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2019-11-12 08:59:32
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2020-09-30 14:48:57

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.