BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Ochrona danych osobowych RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Olecku


Sąd Rejonowy w Olecku w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
 • Sąd Rejonowy w Olecku - w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
 • Prezes Sądu Rejonowego w Olecku,
 • Dyrektor Sądu Rejonowego w Olecku,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • w zakresie realizowanych zadań

2.  Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
p. Andrzej Włodarczyk, e-mail: biuro@instytut.edu.pl

3.  Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Szczegółowe podstawy prawne i okres przechowywania danych:

Cel: Podstawy prawne: Okres przechowywania danych:
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
  (Dz.U.2018 poz. 23 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018 poz.155 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U.2017 poz.1904 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. -Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018 poz. 475 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych;
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów;
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym;
 • Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U.2017 poz.1904 ze zm.).
Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności od kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów:
•   Ustawy z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);
•   Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie ustalenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.MS.1985.8.55 e zm.);
Wykonywanie zadań z zakresu działalności administracyjnej sądu
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U.2018 poz. 23 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018 poz.155 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz.1257 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 r. poz. 1330 ze zm);
 • Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz. 2077 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018 poz. 395 ze zm.);

Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności od kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów:
•   Ustawy z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);
•   Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie ustalenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.MS.1985.8.55 ze zm.);

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia

Monitoring wizyjny - monitoringiem objęte jest:
•  najbliższe otoczenie budynku;
•  wejścia do budynku;
• korytarze;
• art. 54 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018 poz. 108 ze zm.)
• art. 22 2 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018 poz. 108 ze zm.).

Nagrania przechowywane są nie dłużej niż 5 tygodni.
Zatrudnianie pracowników i sędziów (dane osobowe pracowników, sędziów, osób rekrutowanych na wolne stanowiska pracy, praktykantów)

•  art. 6 ust. a) oraz b) RODO
•  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
•  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
•  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury;
•  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów;
•  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;
•  Rozporządzenie MS z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

•  do zakończenia procesu rekrutacji (przepisy wew.)
•  50 lat (USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2017 poz. 1383 ze zm.)
•  Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.)
Pozostałe cele przetwarzania danych

Sąd Rejonowy w Olecku, zgodnie z art. 13 i 14 RODO, informuje indywidualnie osoby, których dane są przetwarzane, o celach przetwarzania danych, podstawach prawnych do przetwarzania danych osobowych, okresie przechowywania danych i przysługujących im prawach.

 


4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Olecku przysługują prawa:

Rodzaj prawa

Podstawa prawna i objaśnienie

Wyjątki

Prawo dostępu do treści swoich danych

Artykuł 15 (RODO) - Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą. Oznacza to, iż taka osoba może uzyskać informację między innymi o tym czy jej dane są, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób jej dane są przetwarzane.

 

Prawo do sprostowania treści  danych 

Artykuł 16 (RODO) - Prawo do sprostowania danych. Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, może żądać poprawienia albo uzupełnienia swoich danych w przypadku gdy są błędne, niekompletne lub uległy zmianie.

 

Prawo do usunięcia danych 

Artykuł 17 (RODO) - Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, może w przypadkach określonych w rozporządzeniu, żądać od administratora ich bezzwłocznego usunięcia.

Prawo to nie może mieć zastosowania gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Artykuł 18 (RODO) Prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach ściśle określonych w rozporządzeniu. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania.

Jeżeli doszło do ograniczenia przetwarzania, dane osobowe można przetwarzać, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych 

Artykuł 20 (RODO) – Prawo do przenoszenia danych, oznacza, iż jeżeli zachodzą przesłanki wymienione w rozporządzeniu, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać od administratora swoje dane osobowe w formie elektronicznej i przesłać je do innego administratora.

Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo wniesienia sprzeciwu 

Artykuł 21 (RODO) - Prawo do sprzeciwu oznacza, że osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych
z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora). W takim przypadku administrator musi natychmiast zaprzestać przetwarzania danych osobowych.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli administrator wykaże  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  

Artykuł 17 lit. B (RODO). Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta w dowolnym momencie może wycofać udzieloną uprzednio administratorowi zgodę na przetwarzanie jej danych.

Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody  przed jej cofnięciem.

 

 1. Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wskazany organ nie jest właściwy do rozpoznawania skarg w zakresie, w jakim Administratorem jest Sąd - wówczas nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach.
 2. Zakres danych przetwarzany przez Administratora jest niezbędny do załatwienia spraw i określony jest wprost lub wynika z przepisów prawa. Podanie danych przez Pana/Panią jest dobrowolne ale konieczne by móc przeprowadzić czynności związane z prowadzeniem postępowań.
 3. Odbiorcą danych osobowych będą odpowiednie organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na Administratorach. Odbiorcą danych osobowych będą również Podmioty przetwarzające te dane w imieniu Administratorów, z którymi zawarte zostały umowy o powierzeniu danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 5. Administrator danych osobowych nie dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza, a także nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji.

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie związanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości


Realizując obowiązek wynikający z art. 175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019r. poz. 52 j.t. - ze zm.), w związku z art. 13 ust. 1 i 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) informuję, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, na podstawie art.175 da, 175 db, ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019r. poz. 52 j.t. - ze zm.), jest Sąd Rejonowy w Olecku, a w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Olecku oraz Minister Sprawiedliwości wg realizowanych zadań, odpowiednio z siedzibą: Sąd Rejonowy w Olecku ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, oraz Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Olecku, możliwy jest pisemnie na adres korespondencyjny ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, na adres e-mail: biuro@instytut.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie przebiegu i realizacji postępowania przed sądem, przetwarzane będą na podstawie przepisów szczególnych, oraz art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO, w celu:
  • obsługi toczącego się postępowania sądowego,
  • rejestracji spraw w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe,
  • prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, w systemach teleinformatycznych do tego służących.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami dotyczących prowadzonego postępowania sądowego.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Sądu Okręgowego w Suwałkach, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Sąd Rejonowy w Olecku, narusza obowiązujące przepisy.
 7. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w zakresie wymiaru sprawiedliwości nad Sądem Rejonowym w Olecku sprawują prezesi Sądu Okręgowego w Suwałkach i Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 10. Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z wymogów i zobowiązań prawnych.

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2018-06-26 07:23
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2018-06-26 07:44:53
Ostatnia edycja: Sylwia Kozłowska dnia: 2024-06-05 13:38:46

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.