BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:
1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.
Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".
Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:
• drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Olecku ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko
• drogą elektroniczną na adres e-mail: olecko@olecko.sr.gov.pl lub informatyk@olecko.sr.gov.pl
• osobiście w siedzibie Sądu, w godzinach urzędowania.

Załączniki

  1. Wniosek o zapewnienie dostepnosci - wzór (2021-09-01 11:08) - (docx)
  2. Wniosek o zapewnienie dostepnosci cyfrowej - wzór (2021-09-01 11:08) - (docx)
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2021-09-01 11:03
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2021-09-01 11:08:21
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2021-09-01 14:01:27

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.